Welkin Kinesiologie College

Opleidingen

HBO medische basis vakken

Rondom het thema HBO medische basisvakken leven veel vragen. We vertellen je er graag iets over.

De HBO medische basisvakken

  1. zijn een verplicht onderdeel van het curriculum van de 4 jarige HBO beroepsopleiding Welkin Integraal Kinesioloog ©
  2. zijn niet verplicht gesteld bij de deelopleidingen. Voor je eigen ontwikkeling kun je ze natuurlijk wel volgen!
  3. moeten voldoen aan de eindtermen zoals geeist door een aantal grote zorgverzekeraars en opgesteld door Plato in juli 2013
  4. dienen geaccrediteerd te zijn door accreditatiebureau CPION of SNRO.

MBK, PSBK of PSMBK?

Er is soms verwarring over de termen MBK, PSBK of PSMBK. Wat is nu wat en wat heb je nodig?

Hieronder vind je de eisen van de zorgverzekeraars, vormgegeven door PLATO en geaccrediteerd door CPION (september 2013)

  • MBK (medische basiskennis)
    Dit is bedoeld voor dat deel van de zorgverleners die vanuit het oogpunt van veiligheid meer van de medische basiskennis moeten weten (hoger cognitief niveau). Hier zitten ook enkele psychosociale onderwerpen in (basiskennis op elementair niveau). Het niveau waarop dit beheerst moet worden verschilt van de psychosociale basiskennis zoals beschreven onder b.
  • PSBK (psychosociale basiskennis)
    Dit is bedoeld voor therapeuten die in hun werk het accent leggen op psychosociale begeleiding en hulpverlening (hoger cognitief niveau). Tot deze basiskennis behoort ook enige medische basiskennis (basiskennis op elementair niveau), maar de omvang en het beheersingsniveau verschilt van de medische basiskennis zoals beschreven onder a.

Sommige opleidingen maken een combinatie van beide en noemen het dan PSMBK.

Zie de site van PLATO: Graag verwijzen wij naar de pagina's 1 (opbouw en indeling eindtermen) en 2 (schematisch overzicht) van het document. Het schematische overzicht laat duidelijk zien dat er dus twee verschillende trajecten zijn, een met zwaartepunt op de medische basiskennis en een traject met het zwaartepunt op de psychosociale basiskennis.

Om aan te kunnen sluiten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) of BATC heb je een van beide nodig! Overweeg wat voor jou persoonlijk het meest interessant is.

Aanvulling door SNRO - oktober 2014

Zorgverzekeraars bieden therapeuten in het werkveld de mogelijkheid om via een examen het MBK- en PsBK-diploma te halen en op deze manier aan de nieuwe eisen te voldoen.
De zorgverzekeraars hebben gehoor gegeven aan de wens vanuit de branche om therapeuten die reeds werkzaam zijn in het werkveld en in het verleden reeds een relevante opleiding gevolgd hebben, de mogelijkheid te geven om zonder aanvullende opleiding het verplichte MBK- of PsBK-diploma te halen.

Hiertoe is door de zorgverzekeraars de opdracht gegeven een onafhankelijk Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg (CECZ) op te zetten. Therapeuten die in de complementaire zorg werkzaam zijn en een opleiding (of onderdeel van een opleiding) medische of psychosociale basiskennis met succes hebben gevolgd, kunnen zonder aanvullende opleiding examen doen voor het MBK- en PsBK-diploma. Hierbij is de enige voorwaarde dat de therapeut de opleiding in of na het jaar 2005 gevolgd heeft.

Het nieuw op te richten onafhankelijke exameninstituut zal werken met een examencommissie, die is samengesteld uit diverse betrokken partijen, zoals PLATO en een afvaardiging vanuit de koepels en beroepsverenigingen. Deze examencommissie stelt de examenonderdelen vast op basis van de PLATO-eindtermen. Hierbij zal er naar worden gestreefd om zoveel mogelijk te werken met digitale examinering, waardoor examens dagelijks op diverse locaties in Nederland kunnen worden afgenomen.

Het Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg streeft ernaar dat vanaf 15 maart 2015 de eerste examens kunnen worden afgenomen. Vanaf 1 november a.s. zal CECZ u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website van de exameninstantie: www.centraalexamineren.nl.

Uitsluitend op basis van een behaald examenonderdeel en bijbehorend certificaat van CECZ kunnen opleiders vrijstelling verlenen voor onderdelen van de geaccrediteerde opleidingen. Hiermee houden de zorgverzekeraars vast aan de eis dat de CPION- en SNRO-geaccrediteerde opleiders zelf geen vrijstellingen kunnen verlenen of EVC-procedures mogen inzetten om opleidingen te verkorten.

De zorgverzekeraars adviseren therapeuten die in aanmerking komen voor de centrale examinering om voor 1 januari 2016 het examen af te leggen, zodat voldoende tijd overblijft om een eventueel resterend opleidingstraject voor 1 januari 2017 af te ronden. Hoewel geen vereiste, adviseren de zorgverzekeraars de door CPION- en SNRO-geaccrediteerde opleidingen om voor de examinering van hun studenten gebruik te maken van CECZ, om zo het eindniveau van de studenten te borgen.

De zorgverzekeraars hebben Hogeschool NTI de opdracht gegeven om dit centraal exameninstituut op te zetten en zorg te dragen voor de kwaliteit en het logistieke proces van examinering. Hogeschool NTI heeft als grootste private hogeschool in Zorg en Welzijn ruime ervaring met het voor grote aantallen deelnemers examineren op erkend HBO- niveau en staat hierbij ook onder toezicht van de Inspectie en de NVAO. Tevens is Hogeschool NTI geaccrediteerd door CPION voor de MBK-en PsBK-opleidingen. Met dit besluit is door de zorgverzekeraars duidelijkheid geboden over de mogelijkheden om de verplichte MBK- of PsBK-diploma’s te halen.

Mede namens de zorgverzekeraars Achmea, a.s.r., Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar, Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg (CECZ) i.o. en Hogeschool NTI

Copyright © 2014 Stichting Nederlands Register voor Opleidingen, All rights reserved.
Opleidingen snro-instituut

Alleen examen doen via CECZ

Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg (CECZ)  is door de zorgverzekeraars aangewezen als de uitvoerende instantie om de centrale examens Medische en Psychosociale Basiskennis af te nemen. CECZ stelt uitsluitend de centrale examens vast op basis van de PLATO-eindtermen. Daarnaast faciliteert CECZ het afleggen van deze examens.

Je kunt examen doen als je denkt dat je de lesstof beheerst. Als je slaagt is het niet nodig om opnieuw de MBK of PSBK te volgen.

Pagina delen:

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza