Welkin Kinesiologie College

Opleidingen

Over de wet

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen en aanbieders van alternatieve geneeswijzen. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

De wet is officieel per 1 januari 2016 ingegaan maar sommige onderdelen moesten op 1 januari 2017 geregeld zijn. Op 1 januari 2017 dienen zorgaanbieders o.a. te zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Waar moet een zorgaanbieder aan voldoen?

Hieronder tref je een samenvatting aan van een aantal eisen:

1. Je dient een klachtenregeling te hebben
Dit is een schriftelijke regeling die aan je cliënten duidelijk maakt hoe zij een klacht kunnen indienen en bij wie. Dit kun je aan iedere nieuwe cliënt bekendmaken.

2. Je dient een klachtenfunctionaris aan te stellen
Deze functionaris dient onafhankelijk te zijn. Een klacht die bij jou ingediend wordt, probeer je in eerste instantie bij voorkeur zelf op te lossen. Lukt dat niet dan kun je je cliënt doorverwijzen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris, die door bemiddeling probeert het geschil op te lossen. Deze bemiddeling wordt verleend zonder kosten voor de cliënt.

3. Je dient je aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan wordt opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een door het ministerie van VWS erkende Geschilleninstantie voor te leggen. In je eigen klachtenregeling moet je aangeven bij welke Geschilleninstantie jouw cliënt terecht kan. Een cliënt heeft ook de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks aan de Geschilleninstantie voor te leggen als hij of zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie met jou meer mogelijk is.

(Gebaseerd op de tekst van NIBIG 15.12.16)

Ik ben student. Geldt dit ook voor mij?

De wettekst is op bepaalde punten nog niet helemaal uitgekristalliseerd maar in de wandelgangen zien we het volgende ontstaan:

- JA, je dient te voldoen aan al het bovenstaande als je studeert en je praktijk al duidelijk profileert op sociale media, websites, een vergoeding vraagt etc.

- NEE, al het bovenstaande geldt niet als je studeert en geen geld vraagt voor een behandeling of slechts een kleine vergoeding ter waarde van zeg een bos bloemen.

Er wordt verwacht dat dit later nog wordt uitgewerkt!

Wat adviseert Welkin haar studenten?

Op de eerste plaats ben je zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels die de WKKGZ je stelt. Houd dus goed in de gaten wat er allemaal aan informatie beschikbaar komt. Op de website van het ministerie van VWS vind je een overzicht van alles wat je moet regelen.

Als je als student geld vraagt voor je behandelingen (wat wij in de studiemap aanbevelen omdat je een professionele praktijk wilt starten), dan zijn er al wel wat opties die je kunt onderzoeken:

De weg via de BvK en NIBIG

  • Je wordt studentlid bij de BvK (kosten € 50,00 per jaar, zonder b.t.w.)
  • Je meldt je als ingeschreven studentlid van de BvK persoonlijk aan bij het WKKGZ-fonds van NIBIG (kosten € 35,00 per jaar plus € 10,00 inschrijfkosten)
  • Een kopie van de factuur van NIBIG stuur je naar de BvK. De BvK geeft je € 20,00 korting en stort dit geld op je rekening.
  • Je sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af via NIBIG (bij Balens)

Via NIBIG (koepelorganisatie)

Rechtstreeks via een Geschillencommissie

  • Je meld je direct aan bij bijvoorbeeld KPZ of Quasir
  • Je sluit zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af

Overige

  • uiteraard staat het je vrij om andere keuzes te maken! Houd jezelf goed op de hoogte!
Je bent hier:
Pagina delen:

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza